||หน้าหลัก   ||  บุตลากร     ||   ประวัติอำเภอ      ||    แผนผังอำเภอ    ||    สถานที่ติดต่อ    ||
 
พระธาตุนาดูน ศูนย์รวมจิตใจ น้ำดูนใสศักดิ์สิทธ์ วิจิตรสวนวลัยรุกเวช เขตปรางค์กู่คู่เมือง ลือเลื่องอารยธรรมจัมปาศรี

นายขวัญชัย วงศ์นิติกร
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

นายธาดา กิจชัย
พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม

ดาวน์โหลด

โปรแกรมจปฐ.ล่าสุดปี 57

แบบบันทึกภูมิปัญญา
โปรแกรม OAุ
สารพัน...งาน พช.
 
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
 
โครงการ กข.คจ.
 
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
 
แผนชุมชน
 

ข้อมูล จปฐ. กชช.๒ ค
 

ผลิตภัณฑ์ OTOP ปี ๕๕
 
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
 
ผู้นำ/กลุ่ม/องค์กร
 
สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน
 
ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
 
อาสาพัฒนาชุมชน
 
VDR
 
ศอช
  เรื่องเด่น...ที่อยากบอก

โครงการอำเภอยิ้ม... เคลื่อนที่

๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ นายผดุงศักดิ์ อิ่มเอิบ นายอำเภอนาดูน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอนาดูน ออกหน่วยบริการตามโครงการอำเภอยิ้ม.... เคลื่อนที่ ณ ศาลากลางบ้านบ้านปอพาน หมู่ที่ ๖ ตำบลพระธาตุ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

 ยละเอียด...

การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดมหาสารคาม ด้านการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๘ พ.ค. ๒๕๕๗ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาดูน ร่วมกับครัวเรือนเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดมหาสารคาม ด้านการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน ๓๐ ครัวเรือน ร่วมศึกษาดูงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านดงน้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลพระธาตุ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

ยละเอียด...

การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดมหาสารคาม ด้านการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๗ พ.ค. ๒๕๕๗ นายนิคม เหล่าสมบัติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาดูน ร่วมการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดมหาสารคาม ด้านการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐฏิจพอเพียง บ้านโพนทอง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหนองคู อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ณ ศาลาวัดบ้านโพนทอง ในกิจกรรมส่งเสริมครอบครัวพัฒนาในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีครัวเรือนเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๓๐ ครัวเรือน

 ยละเอียด...

การปลูกป่าและการบวชต้นไม้

๑๓ พ.ค. ๕๗ นายธาดา กิจชัย พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน
ในการปลูกป่าและบวชต้นไม้ ณ สวนสาธารณะบ้านหนองโดน หมู่ที่ ๑ ตำบล
ท่าตูม อำเภอเมืองมหาสารคาม

 ยละเอียด...

นายผดุงศักดิ์ อิ่มเอิบ
นายอำเภอนาดูน
นายนิคม เหล่ามสมบัติ
พัฒนาการอำเภอนาดูน
มองเพื่อนบ้านผ่านเว็บ
กรมการพัฒนาชุมชน
สหกรณ์ออมทรัพย์
สพอ.กันทรวิชัย
สพอ.แกดำ
สพอ.เมืองมหาสารคาม
สพอ.โกสุมพิสัย
สพอ.เชียงยืน
สพอ.บรบือ
สพอ.วาปีปทุม
สพอ.นาเชือก
สพอ.นาดูน
สพอ.ยางสีสุราช
สพอ.พยัคฆภูมิพิสัย
สพอ.กุดรัง
สพอ.ชื่นชม
E - Services
 

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาดูน ชั้น ๑ ที่ว่าการอำเภอ..นาดูน ตำบล..นาดูน.... อำเภอ.....นาดูน.....จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๐๐๐
โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓ -. ๗๙๗.๐๘๖....
E-mail : ............................................
webmaster : ................................... E-mail :....................@cdd.go.th
updaet ๒๗/๐๕/๒๕๕๗