||   ประวัติอำเภอ     ||  หsohks]yf     ||     ประวัติความเป็นมา      ||      แผนที่อำเภอ     || 
            ยินดีต้อนรับสู่ :   พระธาตุนาดูน ศูนย์รวมจิตใจ น้ำดูนใสศักดิ์สิทธิ์ วิจิตรสวนวลัยรุขเวช เขตปรางค์กู่สันตรัตน์คู่เมือง ลือเลื่องอารยธรรมจำปาศรี

นายผดุงศักดิ์ อิ่มเอิบ
นายอำเภอนาดูน

สารพเรื่องดีๆ...มีไว้แบ่งปันงาน พช.
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ.).
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แผนชุมชน
ผู้นำ/กลุ่ม/องค์กร
  หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน
ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
VDR มหาสารคาม
ศูนย์ข้อมูลกลางกรมการพัฒนาชุมชน
ข้อมูล จปฐ.และ กชช.๒ ค.
การจัดการความรู้ (KM)
หมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบฯ
คลังข้อมูลงานพัฒนาชุมชน
หมู่บ้าน/ตำบล (VDR/TDR)

 

ข้อมูลตำบลในความรับผิดชอบ

     เรื่องเด่นที่อยากบอก
การร่วมออกหน่วยบริการอำเภอยิ้ม ... เคลื่อนที่

23 เมษายน 2558 นางวิภาดา ปุ่มทอง
นักวิชาการพัฒนาขุมชนชำนาญการ และ
นาง อุไรวรรร คำจันดี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอนาดูน ร่วมออกหน่วยให้บริการ
ศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก การดำเนินงานกองทุนชุมชน
กทบ. กข.คจ. และรับสมาชิก กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ณ ศาลากลางบ้านโนนหูลิง หมู่ที่ ๓ ตำบลหัวดง อำเภอนาดูน

 

คลิกดูรายละเอียด

การมอบปัจจัยการผลิตครัวเรือนเป้าหมาย หมู่บ้านขยายผลเศรษฐกิจพอเพียงต้นแแบบ

๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ นายนิคม เหล่าสมบัติ
พัฒนาการอำเภอนาดูน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอทุกคน
ร่วมมอบปัจจัยการผลิต แก่ครัวเรือนเป้าหมาย ๓๕ ครัวเรือน
ศูนย์เรียนรู้ชุมชน บ้านหนองเปือยน้อย หมู่ที่ ๗
ตำบลกู่สันตรัตน์ อำเภอนาดูน ตามโครงการขยายผล
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ

 

คลิกดูรายละเอียด

การร่วมงานวันกตัญญู ประจำปี ๒๕๕๘

๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอนาดูน
ร่วมกิกจรรมงานวันกตัญญู ประจำปี ๒๕๕๘ ณ ร้านอาหารเรือนทอง
อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

 

คลิกดูรายละเอียด

เปิดการอบรมโครงการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

๘ เมษายน ๒๕๕๘ นายผดุงศักดิ์ อิ่มเอิบ นายอำเภอนาดูน
ให้เกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ" การน้อมนำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต" ณ
ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
บ้านหนองเปือยน้อย หมู่ที่ ๗ ตำบลกู่สันตรัตน์ อำเภอนาดูน

 

 

คลิกดูรายละเอียด

 
    เรื่องดีๆ มีไว้แบ่งปัน
ุความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ๑๕ พฤศิจกายน ๒๕๕๔
วิธีการเพาะเห็ดขอนขาว ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
วิธีการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ บ้านปลาบู่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
นายนิคม เหล่าสมบัติ.
พัฒนาการอำเภอนาดูน
 
บุคลากร
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาดูน
มองเพื่อนบ้านผ่านเว็บ
กรมการพัฒนาชุมชน
สหกรณ์ออมทรัพย์
สพจ.มหาสารคาม
สพอ.เมืองมหาสารคาม
สพอ.โกสุมพิสัย
สพอ.เชียงยืน
สพอ.บรบือ
สพอ.วาปีปทุม
สพอ.นาเชือก
สพอ.พยัคฆภูมิพิสัย
สพอ.กันทรวิชัย
สพอ.นาดูน
สพอ.กุดรัง
สพอ.แกดำ
สพอ.ชื่นชม
สพอ.ยางสีสุราช
E - Services
สถิติการเข้าชมเว็บไซต

เริ่มนับ ๑ มกราคม ๒๕๕๔
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาดูน ชั้น ๑ ที่ว่าการอำเภอนาดูน
ตำบลนาดูน อำเภนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๐๐๐
โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓-๗๙๙๐๘๖
webmaster : นายสุภัทร พุฒศรี